EĞİTİM

Atatürk ilkeleri ışığında, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli eğitim kadromuzun rehberliğinde öğrencilerimize seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, iş birliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizin temel yaşam alışkanlıklarını kazandığı, zihinsel gelişimlerinin ve öğrenmenin en yoğun olduğu 0-6 yaş dönemini en doğru şekilde değerlendirmek amacıyla çocuklarımızın yaratıcılıklarını, öğrenme motivasyonlarını, öz güvenlerini ve ilişki kurma yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen “öğrenci merkezli eğitim” programlarını uygulamaktayız.

Okul öncesi sınıflarında öğrencilerimizin içinde var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak, araştırma ve keşfetmeye yöneltmek, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak, iletişim kurma yönünü güçlendirmek, kendine güven ve cesaret duygusu geliştirmek amacıyla çalışmalar sağlayan eğitim programları uygulamaktayız. Yaşları, ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanan eğitim sistemi ve “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” eğitim modeli ile yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleriz.

FullSizeRender.JPEG

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi, çocukların yaş gelişim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda diğer dönemlere göre daha kolaydır. Uygun yöntemler kullanıldığında bu yaş aralığında yabancı dil öğretimi, kendi ana dilinin yanında kolayca öğrenilebilir. Okulumuzda her yaş grubu yaş gelişim özelliklerine uygun şekilde haftada en az 6 saat olmak üzere İngilizce'yle tanışır. Yabancı bir dil eğitimimizde ana amacımız farklı dil varlığını fark etmelerini sağlamak. Ve öğrenmeye en açık olduğu bu dönemde yabancı dili duymasını, günlük yaşamda kullanılan temel bazı sözcükleri, en çok 3-4 kelimelik basit cümle kalıplarını kullanabilmesini sağlamaktır. Okulumuzda diğer eğitim etkinliklerinde olduğu gibi yabancı dil eğitimi de oyunla, müzikle, hareketle, yardımcı eğitim setleri ve videolarla verilmektedir. İngilizce eğitim programımızda bütünsel ve analitik öğrenme modelinin bir karması olan ve 7 basamaktan oluşan konuşturan İngilizce metodu (KİM) sadece sınıf ortamında değil bahçede , yemekte , karşılamada her alanda uygulanmaktadır.

5a1936b0-fe59-48d1-b73b-9375ad1a14ca.JPE
FullSizeRender-3.JPEG

BRANŞ DERSLERİ

Farklı gelişim alanlarını destekleyen ve öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerinde önemli rol oynayan branş dersleri, öğrencilerimizin içinde bulunduğu yaş grubuna göre çeşitlilik göstermektedir. Eğitim programlarımızdaki konularla paralel olarak planlanır. Bu yaş grubundaki çocuklarımız da diğer gruplar gibi tüm branş derslerini yaş seviyelerine uygun şekilde alanında uzman branş öğretmenler ile birlikte programlanmış olarak görmektedir. 
Branş derslerine giren öğretmenlerimiz çocukların gelişimleri ile ilgili aldıkları notları sınıf öğretmenlerine iletirler. Sınıf öğretmenleri bu notları genel veli toplantısında yada bireysel veli görüşmelerinde ailelere ileterek bilgilendirme yaparlar.

 BRANŞ DERSLERİ VE ETKİNLİKLERİMİZ

TÜRKÇE

Türkçe etkinliklerimizin içinde tekerlemeler, parmak oyunlar, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim,, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer alır. Türkçe etkinliklerimiz sırasında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının sağlanmasının yanı sıra sözcük dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulur.

 

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma – yazmaya hazırlık çalışmaları öğrencilerin ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunurluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Dikkat çalışmaları, bellek çalışmaları, problem çözme çalışmaları, işitsel algı çalışmaları, görsel algı çalışmaları ile öğrenciler bu becerilerine geliştirirler.

FEN VE DOĞA

Fen ve doğa derslerinde planlanan etkinliklerle öğrenciler gözlem yapma, araştırma, inceleme ve keşfetme becerilerini geliştirirler. Öğrenciler, basit deneylerle problem durumunu tanımlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve sorgulama yaparken eğlenir, eğlenirken öğrenir ve öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilirler.

MATEMATİK

Matematik etkinliklerinde rakam, sayı çalışmaları, eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama, ölçme, mekanda konum, örüntü çalışmaları, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma çalışmalarının yanında bir olay ya da verilen bir problem durumunun çözümü ile ilgili fikirde bulunma, karar verme, çözüm yollarını deneme fırsatı bulurlar.

İNGİLİZCE

İngilizce eğitim programımızda bütünsel ve analitik öğrenme modelinin bir karması olan ve 7 basamaktan oluşan  konuşturan İngilizce metodu uygulanmaktadır.

RUHUMU DİNLENDİRİYORUM -REHBERLİK SAATİ 

Değerler eğitimi öğrettiğimiz , duygu farkındalığı aktiviteleri ile davranışlar üzerine düşündürdüğümüz, çocukların kendileri hakkında olumlu kimlik geliştirmelerine yönelik paylaşımlarda bulunduğumuz özel grup rehberlik atölyesidir. 

SATRANÇ

Okul öncesi satranç eğitimi ile çocuklar, uzun erimli hedefler belirlemeyi, belirledikleri bu hedeflere ulaşmak için adım adım stratejiler geliştirmeyi ve olası kötü gidişler karşısında yeni çözümler üreterek, uygulamayı öğrenir

AKIL OYUNLARI VE KODLAMA

Akıl oyunları çocuklara analitik düşünme becerilerini geliştiren en önemli aktivitelerdir. Odaklanmak, analiz etmek, zamanı doğru kullanmak, hızlı kararlar almak, strateji geliştirmek, taktik kurmak ve daha bir çok matematiksel beceri bu oyunlar sayesinde gelişir.

Kodlama ise bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. 

YARATICI DRAMA VE TİYATRO CANLANDIRMA

Drama etkinlikleri öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirebilmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi, kendini ve yaşadığı toplumu tanıyabilmesi, başkaları ile doğru ve sağlıklı iletişim kurabilmesi açısından deneyimler kazanmasını sağlar. Drama derslerinde grup çalışmalarından yola çıkarak bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yapılarıyla dengeli bir bütün olarak yaratıcı, üreten, sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlar.

 

GÖRSEL SANATLAR

Okul öncesinde görsel sanat eğitimi, sanattan yararlanarak öğrencinin gelişimini desteklemeyi hedefler. Öğrencinin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak özellikle güven duygusunu kazandırabilmek sanatsal öğrenim ile gerçekleşir. Yapılan sanat çalışmaları; kâğıt işleri ( kesme, katlama, yapıştırma, yırtma, kalıp çıkarma ), yoğurma maddeleri ile çalışma ( kil, oyun hamuru ), artık materyallerle çalışma, üç boyutlu materyaller, boyama çalışmaları ( parmak boyası, suluboya vb. ) ve proje çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılıklarını ve küçük kas becerilerini geliştirmelerine fırsat tanır.

BEDEN EĞİTİMİ (SABAH SPORU - ÇOCUK YOGASI - PARKUR OYUNLARI -ZUMBA )

Beden eğitimi etkinliklerinde öğrenciler beden eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları, kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve oyun oynama gibi becerileri edinirler. Ayrıca sıra bekleme, iş bölümü yapma ve grupla karar alma/uygulama deneyimleri kazanırlar. beden eğitimi dersimiz latin dansları , çocuk yogası , zumba ve parkur oyunları ile renk kazanmaktadır .

MÜZİK RİTM VE ORFF EĞİTİMİ

Müzik çalışmaların temelini orff tekniği oluşturur. Öğrenciler müzik aletleri ile tanışarak, ritm tutmayı, ritm oluşturmayı tekerlemeler, şarkılar, masal ve oyunlar yoluyla müziği yaşayarak öğrenirler

HABBA (HATAY ANAOKULU BİLGİ BECERİ ATÖLYESİ) ETKİNLİĞİ

 

Yaşam becerileri, insan ilişkilerini ne kadar iyi kurup sürdürebileceğimiz ve hayatın zorluklarıyla baş etmemize yardımcı olan temel becerileri kazanmak ile alakalıdır. Bu, kendimizi ve başkalarını anlamamızı ve onların ihtiyaçlarını tanımamızı içerir. Bu açıdan bakıldığında ;

Öğrencilerimizin yaş düzeylerine yönelik becerileri kazandıran “Hayatın gerçekleri ile kazanımları sağlayan” bir modeldir.

Anaokulundan liseye kadar devam eden düzeylerine yönelik becerileri kazanımların programımız seviyeler arası paralellik göstermekte ve öğrencilerimizin hayat boyunca karşılaşabilecekleri ancak yoğun şehir hayatı sebebiyle geliştiremedikleri yaşam becerilerinden oluşmaktadır.

Öğrencilerimizin, yaşam becerileri konusunda bilgi ve tecrübelerini arttırarak öz saygısı gelişmiş, kendini tanıyan ve geliştirilebilir yönlerinin farkında bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlar.

 

EKO ETKİNLİĞİ (Etkileşimli Kitap Okuma )

Etkileşimli Kitap Okuma (EKO) okul öncesi dönemdeki çocukların dil gelişimini ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimini desteklemek için öğretmen ve çocuk arasında aktif etkileşime dayalı birlikte kitap okuma etkinliğidir. Bu etkinlik sırasında öğretmen ve çocuk rolleri değişerek çocuk, öğretmenin yardımıyla öyküyü anlatan kişi konumuna geçmeyi öğrenir; öğretmen ise aktif dinleyici ve soru soran konumundadır. Öğretmen öykünün okunması sırasında çocuklara konuşmaları için sık sık fırsatlar verir, sorular sorar, bilinmeyen sözcükleri açıklar ve okuma boyunca öğrenilen yeni sözcükleri tekrarlayarak öğrenilmesine yardım eder. Etkililiği çok sayıda araştırma bulgusuyla desteklenmiş EKO, çocukların doğrudan sözel sözcük bilgilerini ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir seri standart davranışların kullanılmasına dayalıdır. Bu yöntem yetişkinin;

Çocuklara öykünün karakterleri, bağlamı ve olayları hakkında açık uçlu sorular sormasını,

Çocukların cevaplarını tekrarlayarak, anlaşılır hale getirerek ve daha çok soru sorarak genişletmesini,

Çocukları öykü okunması sırasında daha çok konuşması ve katkıda bulunması için desteklemesini,

Öyküyü ve öykü ile ilgili soruları seçerken çocukların ilgilerini temel almalarını gerektirir.